سلام <p align="right"><a name="_Hlk63529259"><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);"> </span></strong></a><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);"><a href="http://archco.ir/fa/"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "Times New Roman", serif;">گروه مهندسی آرشکو</span> </a></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; color: rgb(101, 101, 101);">با استعانت از یکتا مهندس هستی و با استفاده از کادر فنی مجرب و متعهد، فعالیت خود را آغاز کرده و در نظر دارد با ارائه برترین کیفیت ساخت ‌و ساز با استفاده از فناوری‌های نوین، مقرون ‌به‌ صرفه‌ترین خدمات و برترین کار در کمترین زمان ممکن، موجبات رضایت‌مندی را فراهم آورد</span><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">.<br /> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; color: rgb(101, 101, 101);">گروه مهندسین آرشکو از سه شرکت زیر تشکیل شده است</span><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">:</span></p><p align="right"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; color: rgb(101, 101, 101);">آرمه</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);"> </span></strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">(</span><a href="http://archco.ir/"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt;">مهندسین مشاور</span></a><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">)</span></p><p align="right"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; color: rgb(101, 101, 101);">آژند</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);"> </span></strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">(</span><a href="http://archco.ir/HOME/"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt;">پیمانکاری عمرانی</span></a><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">)</span></p><p> </p><p align="right"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; color: rgb(101, 101, 101);">معیار</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);"> </span></strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">(</span><a href="http://archco.ir/fa/our-work/"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 15pt;">آزمایشگاه تخصصی</span></a><span style="font-size: 15pt; font-family: Georgia, serif; color: rgb(101, 101, 101);">)</span></p>

خرپا چیست <p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><a href="http://archco.ir/fa/" target="_blank"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: blue;">خرپا| طراحی و نظارت سازه ای| مهندسین مشاور آرشکو</span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپا سازه‌ای صلب از واحدهای مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">. <span lang="AR-SA" dir="rtl">خرپاها توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند</span>.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپاها از جملهٔ ساده‌ترین اعضاء باربر سازه‌ها هستند که در کل به عنوان اعضاء خمشی عمل نموده و در سقف‌ها، پل‌ها، و سازه‌های هوا و فضا مورد استفاده قرار می‌گیرند. دراین گونه سازه‌ها به علت عدم وجود نیروی برشی و لنگر خمشی در تک تک اعضاء متشکله مثلث‌ها اتصالات باید به صورت مفصلی مدل شود</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپا بر حسب تعریف از مجموعه‌ای از اعضایی بوجود می‌آید که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آنها یک شبکه مثلثی ایجاد نماید. چون در خرپاها فرض می‌شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده‌اند بنابر این شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">انواع</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپاها به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><ul type="disc"> <li class=" " style="text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپا ساده: با مفصل نمودن سه عضو در انتهای یکدیگر و ایجاد شکل مثلث ساده تشکیل شده است. توسعه خرپا هر بار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می‌گیرد. اعضای جدید در گره جدید به یکدیگر مفصل شده و انتهای دیگر آنها به گره‌های موجود مفصل می‌گردند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></li> <li class=" " style="text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپای مرکب این نوع خرپا ترکیبی از چند خرپای ساده است</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></li> <li class=" " style="text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپاهای پیچیده و مبهم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></li> </ul><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">انواع خرپا</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">خرپاها را در یک تقسیم بندی ساده می‌توان به گونه‌های زیر تقسیم نمود </span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">۱</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">- <span lang="AR-SA" dir="rtl">خرپای دوبعدی : در این دسته از خرپاها تمامی اعضای خرپا را می‌توان در یک صفحه جای داد. این بدان جهت است که از لحاظ هندسی اختلاف بعدی در نحوه قراگیری و جهت‌گیری اعضا وجود ندارد.بسیاری از طرح‌های کلاسیک خرپا در این دسته جای می‌گیرند. توانایی تحمل تنشها و بارهای صفحه‌ای و حجم و ابعاد متناسب از نقاط قوت این گونه برشمرده می‌شوند</span>.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">۲</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">- <span lang="AR-SA" dir="rtl">خرپای سه بعدی</span>: <span lang="AR-SA" dir="rtl">خرپای این دسته از خرپاها بر خلاف نمونه قبل شامل شبکه‌ای از اعضا و اتصالات‌اند که روی هم حجمی را در برگرفته و در امتداد هر سه محور مختصات امتداد یافته‌اند</span>. <span lang="AR-SA" dir="rtl">قدرت تحمل بارها و تنشهای سه بعدی از مزایای این گونه خرپا به شمار می‌رود که البته این مزایا با هزینه حجیم بودن حاصل می‌گردند</span>.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">۳</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">- <span lang="AR-SA" dir="rtl">خرپای چندگانه : این دسته از خرپاها با هدف حذف نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت دو گونه قبل ابداع گردیده‌اند. در این گونه از خرپاها معمولاً لینک‌های وسط به صورت تکی و لینک‌های بالا و پایین به صورت دوگانه یا چندگانه طراحی می‌گردند</span>. <span lang="AR-SA" dir="rtl">قدرت تحمل بارهای صفحه‌ای و مقاومت خمشی و کمانشی مناسب در جهات گوناگون، در عین حفظ ابعاد متناسب از جمله نقاط قوت این گونه‌اند</span>.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span lang="AR-SA" dir="rtl">نویسنده : گروه تحریریه </span></span><span dir="rtl"><a href="http://archco.ir/fa/" target="_blank"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: blue;">مهندسین مشاور آرشکو</span></a></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " align="right" style="margin: 13.45pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" "> </p>